نظریه اطاعت از حاکم جائر در فقه سیاسی اهل سنت
56 بازدید
محل نشر: مجله علمی پژوهشی حکومت اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی